เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2558