การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสารปนเปื้อนในอาหารของตลาดชินตา เทศบาลนครตรัง ดำเนินการ ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3