ร่วมงานเลี้ยงอำลาและขอบคุณ นางสาวธิดารัตน์ นํ้าแก้ว จ้างเหมากิจการนักศึกษา และ นางสาววรมน กิจถาวร เลขานุการ