ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบัณฑิตศึกษา ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ภาคบรรยาย ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ