เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 6/2558