ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เปิดการประชุมอบรม โครงการนันทนาการสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558