ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง กับคุณทองขาล กันหาจันทร์ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มติตรัง