ร่วมมอบอินทผาลัมแก่ คณาจารย์ และบุคลากร ที่นับถือศาสนาอิสลาม เนื่องในช่วงเทศกาลถือศีลอด เดือนรอมฎอน