ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการจัดการเรียนการสอน จากสถาบันพระบรมราชชนก โดยเป็นการประเมินการจัดเรียนการสอนแบบ Didactic Strategies