ร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ (ระยะที่ 1 ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ และวิเคราะห์องค์กร) ซึ่งเป็นกระบวนการเตรียมข้อมูลนำเข้าสำหรับการจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558-2563 .