ร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) ครั้งที่ 3/2558