เป็น ประธานสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา (อาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย) วท.ม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา