ตรวจเยี่ยม หอพักนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา