เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถาบัน พระบรมราชชนกและผู้บริหารสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) เกี่ยวกับทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ