ร่วมพิธีปิดและมอบรางวัลในกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE TRANG 2016 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง