มอบกระเช้าขอบคุณ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยในโอกาสที่วิทยาลัยได้อนุเคราะห์ บุคลากร