ร่วมให้กำลังใจนักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในการเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ