ร่วมมอบเงินเยียวยา ซึ่งเป็นเงินที่รวบรวมจาก คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง แก่อาจารย์นงนารถ สุขลิ้ม รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์