เข้าเยี่ยม และสังเกตการณ์ การประชุมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ด้านการปฐมพยาบาล ด้วยจิตอาสา พร้อมคุณธรรมจริยธรรม ใน 4 ภูมิภาค