การรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยวิทยาลัยเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุข และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) ณ ห้องอบรม อาคารทันตกรรม วสส.ตรัง วันที่ 31 กรกฏาคม 2556 - 2 สิงหาคม 2556