ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับ ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง