เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทันตกรรม