ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ