ร่วมสังเกตการณ์การประชุม คณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2558