ร่วมสังเกตการณ์ การเข้าฐานการเรียนรู้ของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ