รับเกียรติบัตรแสดงความยินดี จากท่าน สมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในโอกาสที่ได้รับรางวัล ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา ( ระดับอุดมศึกษา )