ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ