ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ โดยมี นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา