เข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษ