เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559