ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ได้รับรางวัลดีเด่น ในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ