ร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559