ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร เข็มที่ระลึกและปิดการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น รุ่นที่ 23 ณ ห้องอบรมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วันที่ 16 สิงหาคม 2556