ร่วมชมอาคารสถาปัตยกรรมของย่านเมืองเก่าและวิถีชีวิตวัฒนธรรมการกินของชาวสงขลาที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนาน