ร่วมพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 18 กรกฎาคม 2558