ทำข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมพัฒนารูปแบบการจัดการป้องกัน การส่งเสริมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในโครงการพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานประกอบกิจการโรงเลื่อย และแปรรูปไม้ยางพาราในจังหวัดตรัง