เป็นประธานการประชุมเตรียมการสอบรวบยอดของนักศึกษาหลักสูตรด้านสาธารณสุขระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรี