ร่วมสังเกตการณ์ และพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการ การสอบรวบยอดของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง หลักสูตรด้านสาธารณสุขระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรี