เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเเผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท. )