เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อพิจารณาผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2558