โครงการศึกษาดูงานและอบรมงานทันตสาธารณสุข จากสมาคมโรตารีสากล ประเทศญี่ปุ่น ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 14 สิงหาคม 2556