เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายนักวิจัยสถาบันพระบรมราชชนกในโครงการวิจัย Active Aging ที่อายุมากว่า 80 ปี