คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง