ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง