ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นกรรมการ ในกิจกรรมการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง