ร่วมพิธีปิดและมอบรางวัล ในกิจกรรมการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง โดยมีท่านนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี