พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 1 ณ อาคารเรียนรวม ชั้น 2 วสส.ตรัง วันที่ 15 สิงหาคม 2556