สังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2558 เพื่อรับรองผลการเรียน