"เรื่องความปลอดภัยในอาหารและสุขาภิบาลอาหาร" สำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารประเภทร้านอาหารแผงลอย ตลาดนัดย่านการค้าสถานีรถไฟ จังหวัดตรัง