ร่วมสังเกตการณ์และร่วมพิธีปิดโครงการ ตลาดสดอาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน